Polityka prywatności

Betterline Sp. z o.o.

§1 Zasady ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu dostępnego za pośrednictwem strony internetowej pod adresem childwebangel.com.pl oraz w związku z działalnością Administratora.
 2. Administratorem danych osobowych jest Betterline sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-262) przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587759, info@childwebangel.com.pl (dalej: „Administrator”).
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o niniejszą Politykę prywatności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być następujące kategorie podmiotów:
 5. pracownicy i współpracownicy Administratora,
 6. hostingodawcy,
 7. podmioty świadczące usługi obsługi i utrzymania systemów IT,
 8. podmioty świadczące pomoc prawną oraz usługi podatkowe i finansowe na rzecz Administratora,
 9. instytucje zobowiązane w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 10. podmioty uprawnione do ich utrzymania na podstawie przepisów prawa, jeśli wystąpią z takim żądaniem, np. organy administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości,
 11. agencje marketingowe i reklamowe.
 12. Wskazanym podmiotom Administrator udostępnia dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych, jeśli ich zawarcie jest wymagane zgodnie z RODO).
 13. W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych podmiotom, którym dane są przekazywane, a które przetwarzają je w celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa niezależnie od Administratora (np. instytucje zobowiązane w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), podmioty, którym dane są przekazywane, są administratorami danych osobowych niezależnie od Administratora.
 14. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.
 15. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub dla którego są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.
 16. Cele i podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych osobowych przez Administratora są następujące:

Określony cel

Podstawa prawna

Retencja*

Korzystanie z Serwisu

zawarcie i wykonanie umowy tj, zapewnienia możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu, poprzez m.in. wyszukiwanie, wybór oraz rezerwację wybranych usług oferowanych przez naszych Partnerów ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

w przypadku umieszczenia zdjęcia na profilu, podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda, która wyrażona zostanie przez załadowanie zdjęcia do Serwisu

czas obowiązywania umowy, tj. do chwili rezygnacji z korzystania z Serwisu, przy czym nie dłużej niż __ lata od ostatniego logowania do Serwisu, a w przypadku wizerunku – do czasu cofnięcia zgody, jeśli nastąpi wcześniej

Marketing bezpośredni naszych produktów i usług

prawnie uzasadniony interes w postaci promowania oraz reklamy Serwisu oraz naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

czas obowiązywania umowy, tj. do chwili rezygnacji z korzystania z Serwisu

Obsługa zapytań (dowolnie od przyjętej formy)

prawnie uzasadniony interes w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane do administratora pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu

Badanie zachowania i preferencji Klientów

prawnie uzasadniony interes , aby poznać Twoje potrzeby i możliwie najprecyzyjniej dostosować usługi oferowane w Serwisie do Twoich preferencji lub preferencji większych grup Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

czas obowiązywania umowy, tj. do chwili rezygnacji z korzystania z Serwisu

Analityka i statystyka

prawnie uzasadniony interes w gromadzeniu danych o sposobie korzystania z Serwisu, abyśmy mogli udoskonalać i rozwijać nasz produkt, lepiej poznać i zrozumieć oczekiwania naszych Klientów, tworzyć modele statystyczne oraz pomagać rozwiązywać problemy, z jakimi spotykają się nasi Klienci (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

czas obowiązywania umowy, tj. do chwili rezygnacji z korzystania z Serwisu

Geolokalizacja

udzielona zgoda, w wyniku czego możemy precyzyjniej  dopasować wyniki wyszukiwań do lokalizacji Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

do momentu wycofania udzielonej zgody

Wykonanie obowiązków związanych z zatrudnieniem

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO)

w pełnym zakresie przez czas trwania stosunku pracy, w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń stron lub zakończenia postępowań sądowych, po archiwizacji przez 50 lat po zakończeniu stosunku pracy

Rekrutacja

prawnie uzasadniony interes w postaci pozyskiwania pracowników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

udzielona zgoda, w wyniku czego informacje pozyskane w trakcie procesu rekrutacyjnego mogą zostać wykorzystane w kolejnych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych – przez okres 5 lat od zakończenia procesu rekrutacji ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego

Pozyskiwanie kontrahentów

prawnie uzasadniony interes w postaci rozwoju przedsiębiorstwa Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

przez okres 5 lat od pozyskania danych osobowych lub ostatniego kontaktu ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego

Współpraca z kontrahentami

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

w pełnym zakresie przez okres współpracy, w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń stron lub zakończenia postępowań sądowych albo przez czas wynikający z obowiązujących, zależnie od tego, który okres będzie dłuższy

Współpraca z podwykonawcami

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

w pełnym zakresie przez okres współpracy, w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń stron lub zakończenia postępowań sądowych albo przez czas wynikający z obowiązujących, zależnie od tego, który okres będzie dłuższy

Wykonanie obowiązków wynikających prawa spółek oraz z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

przez okres pozostawania osoby, której dane dotyczą, udziałowcem Administratora

do końca roku kalendarzowego, w którym wykonano obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego, w przypadku takiej osoby

Ustanowienie, wykonanie lub obrona roszczeń prawnych administratora

prawnie uzasadniony interes w ustanowieniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO)

czas wynikający z przepisów prawa w zależności od rodzaju roszczenia / postępowania prawnego

Wypełnienie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze

wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze, wynikającego z właściwych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

czas wynikający z przepisów prawa w zależności od charakteru obowiązku

*wskazane okresy przechowywania danych mogą ulec wydłużeniu, jeśli konieczne będzie dalsze przetwarzanie danych celem obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych o czas prowadzenia postępowania.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji celu przetwarzania. W szczególności przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe:
 2. imię i nazwisko oraz inne dane identyfikacyjne (data urodzenia, wizerunek, login) – w przypadku pracowników, współpracowników, kontrahentów Administratora, oraz osób działających w ich imieniu lub na ich rzecz, w procesach rekrutacyjnych, wobec potencjalnych kontrahentów, w marketingu bezpośrednim oraz w odniesieniu do udziałowców Administratora i beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 3. dane kontaktowe (adres email, nr telefonu)– w przypadku pracowników, współpracowników, kontrahentów Administratora, oraz osób działających w ich imieniu lub na ich rzecz, w procesach rekrutacyjnych, wobec potencjalnych kontrahentów, w marketingu bezpośrednim oraz w odniesieniu do udziałowców Administratora i beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 4. dane adresowe (adres zamieszkania, adres do korespondencji) – w przypadku pracowników, współpracowników, kontrahentów Administratora, w procesach rekrutacyjnych, wobec potencjalnych kontrahentów oraz w odniesieniu do udziałowców Administratora i beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 5. dane umożliwiające weryfikację tożsamości (nr PESEL, nr dowodu osobistego) – w przypadku pracowników, współpracowników, kontrahentów Administratora, oraz osób działających w ich imieniu lub na ich rzecz oraz w odniesieniu do udziałowców Administratora i beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 6. dane na temat stanu zdrowia – w przypadku pracowników Administratora;
 7. dane o pełnionych funkcjach publicznych – w odniesieniu do udziałowców Administratora i beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 8. Osoby, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 9. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna (za kolejne administrator może nałożyć opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);
 10. sprostowania swoich danych, jeśli są niepoprawne lub uzupełnienia niekompletnych danych;
 11. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku zakwestionowania prawidłowości, zgodności z prawem bądź potrzeby przetwarzania Państwa danych osobowych, ograniczymy przetwarzanie danych osobowych do niezbędnego minimum (przechowywanie), a w odpowiednich przypadkach będziemy przetwarzać je wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub, w razie konieczności, w celu ochrony innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na inne ograniczone względy wynikające z obowiązującego prawa;
 12. przenoszenia danych, jeśli dane przetwarzane są w oparciu o zgodę lub do zawarcia lub wykonania zawartej umowy, a dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany;
 13. sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli dane przetwarzane celem realizacji prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw uzasadniony jest szczególną sytuacją, co skutkować będzie zaprzestaniem przez nas przetwarzania danych osobowych do czasu wykazania przez Administratora istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności podmiotu danych, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 14. cofnięcia zgody, jeśli dane przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 15. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. W celu wykonania swoich praw osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@childwebangel.com lub pisemnie pod adresem ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
 17. Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do Administratora również w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać jej dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
 18. Dane osobowe mogą być udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takiej sytuacji dane osobowe będą przekazywane na podstawie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, a w razie jej braku w przypadku, gdy zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą. W razie zaistnienia takiej sytuacji, Administrator poinformuje osoby, których dotyczą przekazywane dane. Informacje o przekazywaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy danych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej znajdują się w II części niniejszej polityki prywatności.
 19. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 07.07.23.

§2 Postanowienia dotyczące przetwarzania danych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej

Informacje ogólne

 1. Strona internetowa (dalej: „Strona Internetowa”) jest administrowana przez Betterline sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-262) przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000587789, info@childwebangel.com.pl (dalej: „Administrator”).
 2. W przypadku korzystania ze Strony Internetowej mogą być zbierane i wykorzystywane dane użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.
 3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników (np. przy wypełnianiu formularza kontaktowego, zapisywaniu się na newsletter) oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.
 4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik (rodzaju systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki). Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.
 5. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przesyłu zapewnia stosowany przez Administratora protokół transmisji SSL. Protokół koduje dane przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekoduje po bezpiecznym dotarciu na serwer Strony Internetowej.
 6. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:
 7. wysyłanie Użytkownikowi newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika na przesyłanie mu newslettera; zgoda jest wyrażona przez podanie adresu e-mail i kliknięcie przycisku potwierdzającego zapisanie się do newslettera;
 8. skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten napisał do Administratora wiadomość, wypełnił formularz kontaktowy lub pozostawił swój numer telefonu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest przekazanie skontaktowanie się z Użytkownikiem;
 9. prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest promowanie produktów i usług Administratora;
 10. statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest dokonywanie ustaleń dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej w celu jej optymalizacji do potrzeb tych Użytkowników.
 11. Administrator może udostępnić dane osobowe podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu, takim jak:
 12. Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA oraz Meta Platforms Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii – dostawca usługi związanej z wyświetlaniem Użytkownikom reklam – Facebook Pixel, w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na potrzeby świadczenia usług dopasowania, pomiaru i analizy (np. w celu dostarczania Administratorowi analiz i raportów dotyczących kampanii);
 13. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług następujących podmiotów: Google LLC, The Rocket Science Group LLC, Meta Platforms, Inc.
 14. W przypadku Google LLC, The Rocket Science Group LLC oraz Meta Platforms, Inc. następuje transfer danych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO). Tekst standardowych klauzul umownych Google LLC jest dostępny pod tym linkiem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/. Tekst umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z The Rocket Science Group LLC wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych jest dostępny pod tym linkiem: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/. Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Meta Platforms, Inc. wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
 15. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Strony internetowej przetwarzane w celu:
 16. wysyłania Użytkownikowi newslettera przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
 17. skontaktowania się z Użytkownikiem przetwarzane są przez okres do 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały zebrane,
 18. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – będą przechowywane do momentu:
  1. zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą; w takim przypadku dane będą przechowywane do momentu istnienia takich ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub
  2. cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego;
 19. statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – przetwarzane są przez okres do 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały zebrane.
 20. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmuje również zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
 21. Z newslettera Użytkownik może wypisać się pomocą linku, który znajduje w stopce przesyłanych maili lub przez przesłanie Administratorowi wiadomości z prośbą o wypisanie z newslettera.
 22. Podanie danych osobowych przy korzystaniu ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Jeśli Użytkownik ich nie poda nie będzie jednak możliwe skontaktowanie się z nim, przesyłanie mu ofert ani newslettera.
 23. Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.

§3 Pliki cookies

 1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 4. dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
 5. dostosowania reklam wyświetlanych Użytkownikowi do jego preferencji;
 6. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.
 7. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od czasu ich umieszczenia.
 8. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 9. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
 10. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym.
 11. Użytkownik ma również możliwość zmiany ustawionych warunków wykorzystywania plików cookies. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 12. Zablokowanie cookies lub ich usunięcie może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, np. dlatego, że niektóre jej opcje nie będą dla dostępne dla Użytkownika.
 13. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy – Prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 14. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
 15. przeglądarka Firefox;
 16. przeglądarka Chrome;
 17. przeglądarka Microsoft Edge;
 18. przeglądarka Opera;
 19. przeglądarka Safari.

§4 Narzędzia wykorzystywane na Stronie Internetowej

 1. Administrator w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies tych podmiotów.
 2. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzi dostarczanych przez Google LLC: Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager.
 3. Dzięki korzystaniu z cookies, Google Analytics analizuje ruch i sposób w jaki Użytkownicy poruszają się po Stronie Internetowej. Administrator wykorzystuje dane zbierane przez Google Analytics do remakretingu/retargetingu, raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz do analizy danych demograficznych i zainteresowań Użytkowników. Administrator może ustalić słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie, które najskuteczniej przyciągają klientów. Administrator może obserwować również aktywność na Stronie Internetowej: przewijanie strony, kopiowanie jej elementów, czas aktywności danego użytkownika i inne zdarzenia. Wszystkie te dane zbierane są anonimowo. Umożliwia to mechanizm anonimizacji nr IP użytkownika. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 4. Google Ads służy do wyświetlania Użytkownikowi odpowiednich reklam. Ciasteczka zostają umieszczone na urządzeniu Użytkownika w celu zapamiętania stron, które ten odwiedza. Na podstawie zebranych informacji wyświetlane są spersonalizowane pod Użytkownika reklamy na przeglądanych przez niego stronach. Administrator może zlecać reklamy do wybranych przez niego odbiorców, np. do wszystkich osób, które odwiedziły Stronę Internetową w ciągu 7 dni. Administrator reklamy zleca na podstawie zbiorczych kryteriów, np. do określonych grup docelowych, nigdy do konkretnego Użytkownika. Ustawienia dotyczące personalizowania reklam w usługach Google można zmienić pod tym linkiem: https://adssettings.google.com/.
 5. Google Tag Manager jest systemem do zarządzania tagami i kodami umieszczanymi na Stronie Internetowej. W ramach Google Tag Manager Google może zbierać informacje np. o sposobach korzystania z usługi i tagów oraz o stosowanych tagach. Te dane są używane zgodnie z polityką prywatności Google.
 6. Polityka prywatności Google jest dostępna pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy.
 7. Google może przekazywać dane osobom trzecim. Na temat korzystania z plików cookies przez Google więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl.
 8. Administrator korzysta z narzędzi biznesowych dostarczanych przez Meta Platforms, Inc., w tym z Facebook Pixel, które służy do działań marketingowych.
 9. Facebook Pixel „śledzi” odwiedziny i zachowania Użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej. Dzięki temu można do nich kierować dostosowane do nich reklamy (remarketing/retargeting).
 10. Administrator otrzymuje od Meta Platforms, Inc. jedynie dane statystyczne, bez odniesienia do konkretnych Użytkowników. W ten sposób Administrator sprawdza skuteczność reklam na Facebooku i Instagramie, bada rynek i prowadzi własne statystyki.
 11. Dane z Facebook Pixel Administrator zbiera jedynie do analiz statystycznych, a reklamy zleca jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów, nigdy do konkretnego użytkownika.
 12. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook, znajduje się pod tym linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.